TELEFON ALARMOWY 998 lub 112

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach

 

R o z d z i a ł  I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Korszach zwaną dalej OSP.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 tekst jednolity), a także niniejszego statutu.

Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

Siedzibą OSP jest Remiza (Dom Strażaka) w Korszach

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i działa na podstawie ustawy z 1989 r. nr 20, poz.104 i z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

 

§ 2

Terenem działania OSP jest Powiat Kętrzyński

Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według zasad  określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

 

 Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

 

 

R o z d z i a ł  I I

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

 

     Celem stowarzyszenia jest:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 

§ 6

 

   Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowywania informacji o powyższym.

Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych.

Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej.

 

R o z d z i a ł  I I I

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 7

 

   Członkowie OSP dzielą się na:

członków zwyczajnych (czynnych), w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

członków wspierających.

członków honorowych.

 

§ 8

 

Członkami zwyczajnymi (czynnymi) OSP mogą być:

pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawione praw publicznych,

oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat., jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych (czynnych) zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§ 9

 

 Członek zwyczajny (czynny) aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie  następującej treści: “W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej  majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia  ludzkiego i mienia”.

 

§ 10

 

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych jeśli ma mniej niż 16 lat i złożyła przyrzeczenie.

Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 

§ 11

 

Członkowie zwyczajni (czynni) mają prawo:

wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat,

uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP

używać munduru i odznak.

§ 12

 

   1. Do obowiązków członka zwyczajnego (czynnego) należy:

aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP oraz władz Związku,

podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

dbanie o mienie OSP,

regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13

 

    Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych (czynnych) tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

 

§ 14

  Członkostwo ustaje na skutek:

Skreślenia lub wykluczenia członka zwyczajnego (czynnego),

Skreślenia z listy członków zwyczajnych (czynnych) dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,

śmierci członka.

Wykluczenia członka zwyczajnego (czynnego) dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

 

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

Od uchwały zarządu w sprawie o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny (czynny) nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

 

§ 15

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16

 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie OSP.

Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego i członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio przepisy § 14.

 

R o z d z i a ł  I V

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

Postanowienia ogólne

 

§ 17

      Władzami OSP są:

Walne Zebranie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

§ 18

 

Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 19

 

Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą OSP.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

 

 

wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,

wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,

udzielenia absolutorium zarządowi OSP,

uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 8 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwo

łanie tego zarządu,

wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,

uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę,

ustalanie wysokości składki członkowskiej,

podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.

rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP,

podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

nadawanie członkostwa honorowego OSP,

podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 21

 

Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP jest zwoływane raz na 5lat, a sprawozdawcze raz na rok.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków i Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 22

 

Nadzwyczajne, Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

z własnej inicjatywy,

na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

na żądanie 1/2 liczby członków OSP.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, spośród spraw określonych w § 19 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

§ 23

    Przebieg Walnego Zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

ZARZĄD

§ 24

 

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję Wiceprezesa.

Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

Wygaśnięcie funkcji członka zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

 

§ 25

     Do zadań zarządu należy:

reprezentowanie interesów OSP,

realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

zwoływanie walnego zebrania,

niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,

udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

 

opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu,

zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych,

przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

tworzenie jednostek operacyjno-technicznych,

organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu

§ 26

 

     Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§ 27

 

   Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy   zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

§ 28

    Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 29

 

   Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

 

    Do naczelnika należy:

wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,

organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 30

 

    Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

pochwałę ustną,

pochwałę w rozkazie naczelnika ,

wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§ 31

   Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

upomnienie ustne,

nagana w rozkazie naczelnika ,

wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 32

 

   1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi.

 

Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

 

Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

 

§ 33

  Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 34

  Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

R o z d z i a ł V

MAJATEK I FUNDUSZE OSP

§ 35

  Majątek i fundusze OSP powstają z:

składek członkowskich,

dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

dochodów z majątku i imprez,

ofiarności publicznej,

wpływów z działalności gospodarczej, jeśli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

§ 36

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

,

2) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 37

 OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i  uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

R o z d z i a ł  V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 38

  Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ˝ ogólnej liczby członków

§ 39

Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP względnie może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ˝ ogólnej liczby członków.

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 40

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy ustalając jednocześnie komisję likwidacyjną.

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Miasta i Gminy Korsze. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

 

Copyright © 2011 OSP Korsze. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie - Tomasz Podlaszuk
Kopiowanie lub wykorzystywanie danych lub zdjęć tego serwisu bez zgody administratora strony zabronione!
Joomla theme by hostgator coupon and justhost reviews